Stretnutie výchovných poradcov

Dňa 23.10.2018 sa v Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov z 30-tich základných škôl okresu Žilina.

Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou Mgr. E. Moravcovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina v spolupráci s riaditeľkou školy Ing. Máriou Vítovou, PhD., ktorá srdečne privítala prítomných na pôde SOŠD a popriala im príjemnú pracovnú atmosféru a Mgr. Annou Medviďovou, ktorá predstavila výchovným poradcom hostí stretnutia,  poukázala na dôležitosť už niekoľkoročnej tradície vzájomných stretnutí a spolupráce. Prítomným  rozdala propagačný materiál  SOŠD v Žiline.

O organizácii, plánovaní a riadení duálneho vzdelávania u zamestnávateľov oboznámil zamestnanec  ŠIOV-u Ing. Dušan Haluška, MBA, regionálny koordinátor pre Žilinský kraj  Svojou  prezentáciou  informoval o systéme duálneho vzdelávania – novej forme účasti zamestnávateľa na odbornom vzdelávaní a príprave na povolanie, o procese vstupu zamestnávateľa do SDV, vrátane výhod pre zamestnávateľa, duálnej a učebnej zmluve. Tiež o  štatistike zapojených zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania v žilinskom regióne a prehľade ponúkaných študijných a učebných miest v systéme duálneho vzdelávania v žilinskom regióne, o novelizácii Zákona č.61/2015 o odbornom vzdelávaní – benefitoch pre zamestnávateľa. Pani Rebeťáková, pracovníčka ŠIOV-u rozdala prítomným propagačný materiál  o duálnom vzdelávaní.

Praktické skúsenosti  v systéme duálneho vzdelávania prezentovala p. Zuzana Dočkálová zo ŽSK, ktoré má veľmi dobrú skúsenosť so SOŠ dopravnou Martin – Priekopa, ktorú na pracovnom stretnutí zastupovala a predstavila RNDr. Gabriela Povrazníková. Spoločnosť Galimex s.r.o  zastupoval p. Uhrík. Hovoril o možnom vstupe Galimexu  do systému duálneho vzdelávania. Do diskusie o praktických skúsenostiach duálneho vzdelávania v SOŠD v Žiline sa zapojila pani riaditeľka  Mária Vítová a p. Milan Hruška.

Mgr. Eva  Moravcová predstavila prítomným pohľad na dôležitosť  práce výchovných poradcov a kariérneho poradenstva.  Systém výchovného a kariérového poradenstva už niekoľko rokov pomáha žiakom základných škôl vybrať si to správne povolanie, ktoré zohľadňuj jeho záujmy, postoje, vedomosti a napokon aj zručnosti. Naše spoločné stretnutie bolo ukončené poďakovaním prítomným za účasť a prísľubom ďalších stretnutí.