Smelo na cesty – Road Confidence 2018

Štatistiky dopravnej nehodovosti sú z roka na rok alarmujúce. Medzi účastníkmi   nehôd bývajú často vodiči vo veku našich študentov. Práve tieto skutočnosti sú neustále podnetom k iniciatíve našej školy pokračovať v akcii pod názvom „Smelo na cesty“, ktorá bola určená žiakom stredných škôl z Čiech a zo Slovenska.

Novinkou tohto ročníka bola prezentácia v anglickom jazyku.

Workshop bol realizovaný pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Niekoľkomesačná príprava a práca hlavných organizátoriek akcie Mgr. Sikorovej a Ing. Čelkovej vyvrcholila dňa 18. 10. 2018 vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch.

Akcia sa začala privítaním pozvaných hostí a prihlásených účastníkov z 13 stredných škôl (Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Střední škola André Citroëna, Boskovice, Strední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice, Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Valašské Meziříčí, Stredná priemyselná škola dopravná Bratislava, Stredná priemyselná škola dopravná Košice, Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen, Dopravná akadémia Trenčín, Stredná odborná škola dopravná Martin – Priekopa, Gymnázium Veľká Okružná, Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina, Stredná odborná škola technická, Čadca, Stredná odborná škola dopravná, Žilina.)

Moderátormi celej akcie boli Lukáš Višvader a Adriána Pagáčová z III.AP triedy. Dvojica moderovala v slovenskom jazyku a následne v anglickom jazyku.

Za technickú stránku zodpovedali Samuel Chvojka a Marek Kováčik(III. AP) a študentský organizačný tím: Alexandra Ragačová(III. AP) a Timotej Pustaj (III. BP).

Mgr. Ivan Palúch, učiteľ anglického jazyka, sa bravúrne zhostil úlohy simultánneho prekladateľa.

Našu školu reprezentovali: Vladimír Hanuš, Markó Dzúrik, IV. BM, Ján Radovan Hanko, IV. AM, Klaudia Vranová, II. BP

Po organizačných pokynoch nasledovalo slávnostné otvorenie akcie „Smelo na cesty“ príhovormi Martina Hollého, zástupcu spoločnosti Kia Motors Slovakia, Ing. Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, JUDr. Romana Repu, vedúceho oddelenia operačného riadenia a IZS, H a PZ, Žilina,prof. Ing. Jozefa Gnapu, PhD., vedúceho Katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline,pplk. Ing. Ivana Luptáka, veliteľa ZB HaZZ v Žiline, pplk. Ing. Mariána Večeríka, riaditeľa Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiline a Ing. Evy Rezníčkovej, zástupkyne RŠ pre teoretické vzdelávanie technických predmetov a praktického vyučovanie, medzi pozvanými hosťami bola aj Mgr. Janka Školová, riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja Žilina poverená vedením odboru.

Súčasťou úvodnej časti boli dve prednášky – mjr. Ing. Marianny Marenčákovej, preventistky KR PZ v Žiline a Martiny Petrášovej z oddelenia komunikácie a vzťahov s  verejnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o.

Krátka prestávka a občerstvenie uvoľnili napätie súťažiacich a vytvorili vhodné prostredie k dobrým nápadom pri riešení výzvy.

Moderátori trojčlenným tímom, zostaveným náhodným výberom, predniesli tému: „Ako zvýšiť bezpečnosť na cestách“ v anglickom a slovenskom jazyku.

Realizáciu prípadovej štúdie odborne sledovali konzultanti: Mgr. Zuzana Mišíková a Ing. Emerencia Remetová zo Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline.

Odborná komisia pracovala v zložení:

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline,
mjr. Ing. Marianna Marenčáková, preventistka Krajského riaditeľstva Policajného zboru Žilina,
Ing. Michal Ballay, PhD., odborný asistent Katedry technických vied a informatiky Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,
Mgr. Iveta Káčerová, odborná referentka – projektová manažérka Úradu  ŽSK  Žilina,

pplk. Ing. Ivan Lupták, veliteľ ZB HaZZ v Žiline,
kpt. Ing. Katarína Rabatinová, odborný inšpektor ZB HaZZ v Žiline,

JUDr. Roman Repa, vedúci oddelenia operačného riadenia a IZS, H a PZ, Žilina

Odborná komisia rozhodla nasledovne:

1. miesto:

Tím č. 10

Jakub Franěk, Integrovaná střední škola automobilní, Brno

Lenny Vronský, Strední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice

Róbert Glézl, Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen

2. miesto:

Tím č. 4

Katarína Senová, Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Valašské Meziříčí

Ján Kelle, Strední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice

Matej Tomka, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina,

3. miesto:

Tím č. 13

Ján Radovan Hanko, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina

Janka Nová, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

Peter Kocifaj, Stredná odborná škola technická, Čadca

Víťazom srdečne blahoželáme!

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa táto zaujímavá akcia mohla uskutočniť: spoločnosti Kia Motors Slovakia, Žilinskému samosprávnemu kraju, Krajskému policajnému zboru v Žiline, Záchrannej brigáde HaZZ v Žiline,  Hasičskému a požiarnemu zboru v Žiline, Ing. Jánovi Olszárovi a Milanovi Hruškovi.

Tešíme sa na budúci ročník!

Foto: https://www.rajce.net/a15606296