Informačná príprava v Krajskej knižnici v Žiline

V dňoch 24.- 25. 09. 2018 navštívili  žiaci I.AP, I.BP, 1.AM a I.BM  triedy Krajskú knižnicu v Žiline.

Cieľom exkurzie s názvom Informačná príprava  bolo sprostredkovať a upevniť informácie o činnosti knižnice:

  • Prezenčné a absenčné výpožičné služby z fondu Krajskej knižnice a jej pobočiek /knihy, periodiká, zákony, audiovizuálne dokumenty, elektronické dokumenty /
  • Výpožičné služby z iných knižníc formou medziknižničnej výpožičnej služby
  • Podujatia pre verejnosť, informatické prípravy, vzdelávacie podujatia pre školy
  • Rešeršné služby pre študentov
  • Služby Britského centra /sprístupňovanie fondu kníh v anglickom jazyku, CD, CD ROM, audiokaziet, výukových   dokumentov, prístup k internetu/
  • Služby pre zdravotne znevýhodnených občanov

Žiaci si pozreli prezentáciu zameranú na históriu a súčasnosť knižnice a besedovali s lektorkami o knihách a službách knižnice. Lektorky ich previedli všetkými oddeleniami a podrobne vysvetlili ich funkcie. Zaujímavé boli knihy v Braillovom pre nevidiacich, historické zväzky Slovenských pohľadov z 19. storočia, ale aj on-line katalógy kníh. Na prízemí knižnice boli študenti informovaní o vypožičiavaní kníh. Niektorí z nich prejavili záujem o registráciu a využili možnosť stať sa členom  knižnice.

Zážitkové učenie je modernou a zaujímavou formou, ktorá žiakov zaujala a svoje vedomosti si  overili v praxi.