Prednášky pre stredné školy na Žilinskej univerzite v Žiline

Katedra ekonomiky  Fakulty Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline nás pozvala a oboznámila so študijnými odbormi, ktoré aktuálne ponúka. V súčasnosti katedra zabezpečuje štúdium v dvoch odboroch – Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment.

Dievčatá a chlapci z tried II. AP a II. BP a ich triedni učitelia sa 27. júna 2018 spolu so žiakmi s iných stredných škôl zo Žiliny zúčastnili prednášok v aule Datalan v areáli univerzity.  Doktoranti katedry ekonomiky nám zaujímavou formou priblížili oblasť reklamy, štatistiky, kalkulácií a virtuálnej meny.

Po prednáškach nasledoval test s 15-timi otázkami, ktoré bolo potrebné vyriešiť prostredníctvom vlastného smartfnu. O poradí zúčastnených riešiteľov rozhodovala správnosť odpovedí a čas. Pre 6-tich najlepších súťažiacich boli pripravené vecné ceny. Z prednáškovej auly sme nakoniec neodišli naprázdno.  1. miesto v ekonomickom teste obsadil Marek Kováčik z II. AP.

Ing. Monika Fabiniová