Stretnutie výchovných poradcov

Dňa 17.04.2018 sa v Dopravnej akadémii  Žilina uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov z 28  základných škôl okresu Žilina pod záštitou Mgr. E. Moravcovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina v spolupráci s riaditeľkou školy Ing. Máriou Vítovou, PhD. a Mgr. Annou Medviďovou z dopravnej akadémie.

Pracovného stretnutia sa zúčastnil aj zodpovedný MOV  Milan Hruška, ktorý prítomných informoval o forme duálneho vzdelávania v  našej škole, o uplatnení žiakov z učebných odborov  na trhu práce. Mgr. Anna Medviďová informovala a  odpovedala na otázky prítomných ohľadom profilu absolventov  študijných odborov a ich uplatnení v praxi.

Mgr. Eva  Moravcová predstavila prítomným pohľad na dôležitosť  práce výchovných poradcov a kariérneho poradenstva. Tiež informovala o  pripravovanej novelizácie zákona k daným profesiám.

Systém výchovného a kariérového poradenstva už niekoľko rokov pomáha žiakom základných škôl vybrať si to správne povolanie, ktoré zohľadňuje tak jeho záujmy, ako aj postoje, vedomosti a napokon aj zručnosti

Program kariérového poradenstva „SVET PRÁCE“ pre žiakov základnej školy môže poslúžiť výchovným / kariérovým poradcom v základnej škole ako praktická príručka pre priamu prácu so žiakmi v oblasti kariérového poradenstva.

V prostredí základných škôl postupne vznikajú pozície kariérových poradcov. Väčšinou však tieto kompetencie zastrešuje výchovný poradca v rámci svojej náplne práce. Plní úlohy popri svojej pedagogickej činnosti – v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiaka.  Kompetencie výchovného poradcu v oblasti profesijnej orientácie sa prelínajú aj s náplňou práce kariérového poradcu. Výchovní poradcovia tvoria akési základné personálne zázemie kariérového poradenstva. Kariérové poradenstvo na škole vykonáva výchovný alebo kariérový poradca, využíva pri svojej práci poradenskú činnosť (poradenstvo v otázkach profesijnej orientácie), konzultačnú činnosť (poskytovanie konzultácií žiakom, ich zákonným zástupcom a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných školách), koordinačnú činnosť (sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami.)

Naše spoločné stretnutie bolo ukončené  diskusiou  a prísľubom ďalších spoločných stretnutí.