Stretnutie výchovných poradcov

Dňa 14.12.2017 sa v Dopravnej akadémii v Žiline uskutočnilo stretnutie výchovných poradcov.

Výchovní poradcovia zohrávajú rozhodujúcu a nezastupiteľnú úlohu pri poradenstve žiakov pri ich voľbe: Kam po ukončení štúdia na základnej škole?

Prítomných privítala Mgr. Medviďová, oboznámila ich s programom a poďakovala účastníkom za prijatie pozvania.

Riaditeľka školy, Ing. Mária Vítová, PhD. informovala o základných údajoch školy, študijných a učebných odboroch a o tom, aká dôležitá je pre deviatakov  správna voľba strednej školy, o uplatnení absolventov na trhu práce. Poukázala na perspektívy školy.

Pán Milan Hruška,  zodpovedný majster odborného výcviku Školských dielní na Košickej 2, Žilina, pripomenul možnosť uskutočňovať hodiny polytechnickej výchovy v školských  dielňach. Informoval prítomných o duálnom vzdelávaní.

Ing. Monika Fabiniová,  výchovná poradkyňa pre učebné odbory, vystúpila s krátkym príspevkom o vyplňovaní prihlášok deviatakov na SŠ.

Počas živej a tvorivej diskusie boli dohodnuté stretnutia, besedy,  zástupcov dopravnej akadémie s výchovnými poradkyňami s deviatakmi a rodičmi na konkrétnych základných školách.

Po odovzdaní propagačných materiálov, darčekov s logom školy sa prítomní rozlúčili so slovami, že sa tešia na  ďalšiu spoločnú spoluprácu.

burst

burst