Odborná exkurzia – Žilinská univerzita v Žiline

Dňa 26. októbra 2017 sa žiaci IV.BP študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy  zúčastnili odbornej exkurzie na Katedre materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. 

Po úvodných pokynoch boli žiaci rozdelení do troch skupín, jedna skupina žiakov sa premiestnila do laboratória určeného na prípravu vzoriek – výbrusov,  druhá skupina sa presunula do odbornej učebne určenej na pozorovanie vzoriek ocelí a liatin pod svetelným mikroskopom a tretia skupina  do laboratória elektrónovej mikroskopie a spektroskopie.

V laboratóriu pre prípravu vzoriek – výbrusov sa žiaci oboznámili s postupom prípravy i výroby výbrusov, ktorých výrobu si mohli žiaci vyskúšať i samostatne a zároveň takto pripravené výbrusy pozorovať pod svetelným mikroskopom. Žiaci si v laboratóriu vyskúšali brúsenie, leštenie i naleptávanie vzoriek.

Žiaci, ktorí sa presunuli do odbornej učebne boli najskôr oboznámení so štruktúrami kovových materiálov v diagrame železo – cementit. Následne  im boli zobrazené jednotlivé štruktúry ocelí a liatin podľa percentuálneho zloženia uhlíka. Vzorky boli pripravené v leptanom i neleptanom stave, kde žiaci mohli pozorovať zmenu mikroštruktúry materiálu. Po získaní základných informácií mali pri svetelnom mikroskope pripravené po dve vzorky s ich popisom, každý  mohol samostatne pozorovať jednotlivé štruktúry ocelí a liatin, zároveň sa žiaci oboznámili i s obsluhou a nastavením svetelného mikroskopu.

Tretia skupina žiakov sa presunula do laboratória elektrónovej mikroskopie a spektroskopie, kde sa oboznámili s elektrónovým mikroskopom a spektroskopom, ktoré sa využívajú na zistenie chemického zloženia kovových materiálov.

Cieľom našej odbornej exkurzie bolo prehĺbiť i rozšíriť si teoretické vedomosti a zároveň si ich prakticky vyskúšať v laboratóriu.