Trlice, česáky, praslice, vretená, kolovraty, krosná…

Národopisná expozícia SNM v Martine sa dňa 25. 10. 2017 stala miestom „ stretnutia“ žiakov so slovenskou  históriou.  Žiaci  II. AM a III. BP navštívili tri expozície pozostávajúce z troch samostatných tematických celkov s názvami:

  1. Človek a pôda
  2. Človek a materiál
  3. Človek a odev

Zaujala ich tradičná kultúra Slovenska, zoznámili sa s archeologickými  nálezmi od príchodu Slovanov na územie Slovenska, Veľkej Moravy,  ranofeudálneho uhorského štátu, stredovekých miest, cechov  koncom 18. a prvej polovice 19. storočia.

Diskutovali o ťažkom živote našich predkov, zamestnaniach v minulosti, domácej výrobe. Zistili, ako človek bol v minulosti úzko spätý s prírodou. Obdivovali úžitkové a umelecké predmety z dreva, prútia, slamy, trstiny, hliny, kovov, skla a kameňa.

Boli im predstavené náradia, nástroje, ktoré sa používali pri obrábaní pôdy, chove dobytka. Oboznámili sa s najosobitnejším fenoménom slovenskej kultúry, odevom. Pri prehliadke zaujímavých expozícií  si uvedomili  význam kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.  Muzeálne predmety boli  doplnené veľkoplošnými fotografiami – prácami významných fotografov, predovšetkým Karola Plicku a Pavla Socháňa a ukážkami ľudovej slovesnosti, v ktorých naši predkovia vyjadrili svoje životné skúsenosti a svoj pohľad na život.