Dni nádeje 2017

V týždni od 2. – 6. 10. 2017 sa konal už XXIII. ročník celoslovenskej akcie zameranej na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti „Dni nádeje.“ Organizátori sa pôvodne  zameriavali na drogové príp. alkoholové a tabakové závislosti, no postupne sa záber Dní nádeje rozšíril aj o iné patologické javy, s ktorými sa môžeme v súčasnosti stretnúť, ako je napr. gamblerstvo a duševné choroby a poruchy.

Organizátormi podujatia sú Nadácia LÚČ v Žiline, LÚČ – domov sociálnych služieb, Zbor národnej bezpečnosti a Žilina a Krajská knižnica v Žiline. Hlavnou úlohou tejto akcie je prevencia demonštrovaná besedami, prednáškami, prezentáciou literárnych a výtvarných prác, vernisážou a workshopmi zameranými na prácu s deťmi a mladými ľuďmi.

Do tejto akcie sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy.

Aj tohto roku sa zapojili šiesti žiaci do literárnej súťaže a dvaja žiaci do výtvarnej súťaže na stanovené témy: Drogy – toto je moja odpoveď a Ja a moje miesto vo svete.

Trieda 1. BP sa s vyučujúcou Mgr. Zuzanou Majchrákovou v piatok 6. 10. 2017 zúčastnila prednášky a besedy v Krajskej knižnici v Žiline. Prednáška umožnila žiakom získať informácie a poznatky netradičnou formou, pretože ju viedol bývalý drogovo závislý klient, ktorý je v súčasnosti zamestnancom centra sociálnych služieb v Žiline – LÚČ. Žiaci sa takto z prvej ruky dozvedeli ako riešiť drogový problém a na koho sa obrátiť.