Informácie hýbu tovarom

GS1 SLOVAKIA je mimovládne neziskové združenie právnických osôb, ktoré vykonáva svoju činnosť na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej s GS1 AISBL so sídlom v Bruseli. Úlohou združenia je o. i. podporovať rozvoj systému GS1 vo všetkých oblastiach výroby a obchodu, poskytovať poradenskú službu pre jeho efektívne využívanie, popularizovať výhody používania systému GS1 pre automatizovaný zber údajov pri predaji a následné využívanie získaných informácií pre riadenie výroby a obchodu, prideľovať registrovaným členom globálne identifikačné čísla, viesť číselník tovarov s premenlivou hmotnosťou, zabezpečovať prideľovanie a evidenciu globálnych lokalizačných čísel (GLN), robiť výskum a vývoj identifikačných technológií a získané výsledky poskytovať registrovaným a potenciálnym členom, podporovať rozvoj EDI, EDIFAT-u ako vyššej formy štandardizácie elektronickej výmeny dokumentov.

Žiaci II.AP triedy, v rámci exkurzie dňa 11. 05. 2017, mali možnosť vidieť tvorbu čiarových kódov pre konkrétny tovar, etiketovanie a následné snímanie a identifikáciu pasívnych prvkov. Oboznámili sa s technológiou RFID a s modernejšími typmi DataBar kódov, ktoré majú významný vplyv na ochranu spotrebiteľa pri predaji potravinárskych produktov. Na záver sme sa zúčastnili experimentu snímania čiarových kódov na rôznych podkladoch.

Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Ing. Petrovi Kolarovszkému za odborný výklad, názorné ukážky a veľmi príjemnú atmosféru.