Študuj dopravu

V dňoch 24. a 25. marca 2017 sa naša škola, Dopravná akadémia  Žilina, zúčastnila v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, Ing. P. Balata, žiakov z II. AP triedy T. Michalíka, B. Rybára, P. Tatarkovej, A. Kováčikovej, N. Mohidin, G. Kováčovej a žiaka III. AM triedy V. Šrameka na projekte Kam po skončení základnej školy? – Študuj dopravu, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR .

Na prezentačných dňoch vo Vrútkach sa zúčastnili: Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,ŽOS Vrútky, Stredná odborná škola dopravná Martin – Priekopa, Dopravná akadémia Trenčín,

Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen, Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín, Stredná priemyselná škola Považská Bystrica, SIEMENS s. r. o.

Žilinská univerzita v Žiline poskytla  informácie o možnostiach štúdia, videoprojekcie. Okrem toho mohli návštevníci podujatia vidieť model svetelnej cestnej križovatky riadený technologickým počítačom, termovíznu kamera na statíve, LED výstražník priecestného zabezpečovacieho zariadenia, 3Dtlačiareň, 3D skener, geodetický prístroj, snímač vibrácií, výstavu fotografií.

V exteriéri železničnej stanice si prítomní mohli pozrieť modely z Klubu železničných modelárov Vrútky. Žiaci mali v podobe ukážok výkonu rôznych povolaní možnosť vyskúšať si riadenie dopravy z pozície výpravcu na modelovej železnici, rušňovodiča prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača), navštíviť priestory rušňa či kamiónu a oboznámiť sa s diagnostikou a smart ovládaním vozidiel. Hasičský a záchranný zbor Martin  predstavil spôsoby poskytovania prvej pomoci,  prezentoval historickú a súčasnú hasičskú techniku. Automobilové spoločnosti predstavili novinky zo sveta motorizmu.

Veríme , že našou spoločnou, veľmi aktívnou propagáciou, dopravnej akadémie sme prispeli k jej dôstojnej prezentácii. V našom stánku sme zaujali trenažérom, o ktorý bol značný záujem. Žiaci aj dospelí si pod kontrolou T. Michalíka a Ing. Baláta mohli vyskúšať riadenie  automobilu po cestnej komunikácii. Didaktické a demonštračné pomôcky z elektrotechniky prilákali žiakov, ktorí ich aj prakticky využili. Alarm, model pneumatiky, pripravené video- hry z problematiky dopravy tiež mali úspech. Nemôžeme zabudnúť na ukážkové jazdy nášho hydrogen -automobilu.  Pripravený  bohatý program pre  žiakov základných škôl a výchovných poradcov sme dopĺňali informáciou o našich študijných a učebných odboroch. Žiačky II.AP  triedy rozdávali propagačný materiál, ročenky a odpovedali na otázky žiakov a rodičov o možnostiach štúdia .

Do školskej  kroniky sme získali zápis od primátora mesta Vrútok, Ing. Mazúra a zástupcu primátora mesta Martin, Mgr. Žiga.