Mladý tvorca 2015

logo súťažeNitra – krásavica na rieke Nitra, patrí k najstarším mestám na Slovensku, počtom obyvateľov je piatym najväčším mestom u nás. Prečo hovoríme o tomto meste? Práve tu sa konal v dňoch 28. – 30. 04. 2015 v areáli výstaviska Agrokomplex 23. ročník výstavy Mladý tvorca 2015 pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Tejto výstavy sa zúčastnila i naša škola, ktorú reprezentovali učitelia – Ing. Rezníčková, Ing. Slezák a žiaci Jozef Piatka (III.AP), Michal Gloviak (III.AM).

Návštevníci podujatia mali možnosť vo výstavnom stánku našej školy získať komplexné informácie o možnostiach štúdia v ponúkaných študijných/učebných odboroch, ako aj o aktivitách školy a žiakov.

IMG_1283V rámci výstavy bol vyhlásený 2. ročník súťaže o Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR „Maják pre dopravu – zlepšenie osobnej dopravy v regiónoch Slovenska“, ktorej organizačným garantom bol osobný úrad Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Súťaž bola určená pre žiakov študujúcich v odbore 37 Doprava, pošty a telekomunikácie.

Cieľom súťaže bolo vyhľadávať talentovaných žiakov a viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu, vytvoriť priestor pre tvorbu ich vlastného súťažného projektu, v ktorom mohli tvorivo aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti, ako aj podporiť vzťah žiakov k odboru štúdia.

O tom, že uvedené atribúty je možné dosiahnuť, nás presvedčil Jozef Piatka, žiak III. ročníka študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy. Jeho prihlásený súťažný projekt (pod vedením Ing. Rezníčkovej a Ing Remetovej) na tému „Správnym pruhom k lepšej doprave – zlepšenie osobnej dopravy v Žiline“ bol hodnotiacou komisiou ocenený tretím miestom. Určite to nebolo jednoduché. Veď vytvoriť pútavý plagát, zaujímavú prezentáciu a obhajobu práce na danú tému, to si vyžaduje kus úsilia a tvorivej práce!

K dosiahnutému úspechu ocenenému žiakovi blahoželáme!

IMG_1229 IMG_1236 IMG_1274 IMG_1276 IMG_1281  výstava 004