Stretnutie výchovných poradcov

DSC_0014Dňa 04.11.2014 sa v Dopravnej akadémii v Žiline konalo stretnutie výchovných poradcov.

Výchovní poradcovia zohrávajú rozhodujúcu a nezastupiteľnú úlohu pri poradenstve žiakov deviatych ročníkov pri ich voľbe, kam po skončení štúdia na základnej škole.

Mgr. Medviďová privítala prítomných, oboznámila ich s programom a poďakovala účastníkom za prijatie pozvania.

Riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec pomocou CD prezentácie informoval o základných údajoch školy, študijných a učebných odboroch pre školský rok 2015 / 2016, o uplatnení absolventov na trhu práce a na vysokých školách. Poukázal na perspektívy školy.

Ing. Richard Hančin informoval o význame duálneho systému, t.j. prepojenia odborného výcviku na zamestnávateľov.

Po odovzdaní propagačných materiálov, darčekov s logom školy, mali prítomní možnosť prehliadky školy.

Vedúci SOP, pán Hruška ,kladne zhodnotil doterajšiu veľmi aktívnu spoluprácu so základnými školami a informoval o vzájomných aktivitách . Výchovní poradcovia využili aj možnosť prehliadky moderne vybavených dielní na Košickej ceste 2, v Žiline.

Tešíme sa na ďalšiu spoločnú spoluprácu!

DSC_0005