Oznam č. 14/2014, MATURITA 2015

2 - obrázok k článkuOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.

príloha 1 – Maturita 2015 – základné informácie

príloha 2 – Maturita 2015 – informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov

príloha 3 – Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry

príloha 4 – Špecifikácia testov z cudzích jazykov – úroveň B1