Exkurzia v Slovenskom národnom literárnom múzeu

snmV dňoch 16. 17. a 24. októbra 2014 sa žiaci 2. ročníka študijných odborov – II. AP, II. BP, II. CP, II. DP a II. AM spolu so svojimi vyučujúcimi SJL zúčastnili odbornej exkurzie v Slovenskom národnom literárnom múzeu Matice slovenskej v Martine. Cieľom exkurzie bolo rozšíriť a upevniť vedomosti zo slovenskej literatúry a dejepisu.

Slovenské národné literárne múzeum plní múzejno-dokumentačné a prezentačné úlohy ústredného literárneho múzea na Slovensku. Jeho náplňou je zhromažďovať, odborne spracovávať, uchovávať a sprístupňovať múzejné predmety so vzťahom k dejinám slovenskej literatúry. Múzeum zhromažďuje, zhodnocuje, spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, knižnej kultúry a knižnej grafiky. Buduje súbory zbierok so zameraním všestranne dokumentovať slovenskú literatúru, jej dejiny, prezentáciu a popularizáciu.

V stálej expozícii múzea si žiaci vypočuli prednášku o vývine slovenskej kultúry a literatúry od najstarších čias po súčasnosť, pozreli si najstaršie rukopisné pamiatky z nášho územia spolu s pisárskymi nástrojmi, vzácne prvotlače a tlačiarenské stroje. Oživením expozície boli fotografie a plastiky národných dejateľov, ich korešpondencia, dobové odevy a osobné spomienkové predmety.

Súčasťou exkurzie bol aj Národný cintorín, ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života a predstavuje národnú kultúrnu pamiatku.

Mgr. Zuzana Bučková