Vyhodnotenie projektu Spoznaj osobnosti regiónu

GRANTOVÝ PROGRAM ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA „Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“

Projekt zatraktívnil vyučovací proces, ukázal žiakom možnosť získať nové poznatky nevšednou a zaujímavou formou ako je tradičná vyučovacia hodina.

Aktivity projektu zaujali žiakov, ktorí mali jedinečnú príležitosť osobnými skúsenosťami a zážitkami spoznávať históriu. Zároveň rozvíjali ich kreativitu, podporovali v samostatnosti a bádaní.

Žiaci 3. ročníkov študijných odborov navštívili v rámci projektu Považskú galériu umenia v Žiline, divadelné predstavenie – Palárikova Raková, zapojili sa do literárnej súťaže Môj rodný kraj, do súťaže v tvorbe powerpointových prezentácií. Poznatky sprostredkovali formou výstavnej informačnej nástenky, tvorili bibliografický leták s použitím počítačovej techniky, navštívili Múzeum Martina Benku v Martine. Všetky tieto aktivity zvýšili záujem žiakov o históriu slovenského národa, pochopenie vlastenecké ho odkazu významných dejateľov žilinského regiónu. Obohatili ich vnímanie a myslenie aj o literárnu zložku, estetickú. Získané poznatky boli sprostredkované aj ostatným žiakom školy prostredníctvom výstavnej informačnej nástenky osobností, ktorú budeme rozširovať o nové informácie z oblasti regionálnych dejín /v rámci hodín dejepisu, etickej výchovy a slovenského jazyka a literatúry/.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do projektu Spoznaj osobnosti regiónu zapojili a využili možnosť vyskúšať si učenie netradičnou formou .