Spoznaj osobnosti regiónu

GRANTOVÝ PROGRAM ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie

 

Aktivity projektu  sa uskutočňujú od apríla do júna 2014. Projekt je určený pre študentov 3. ročníkov študijných odborov.

Hlavný cieľ projektu: podpora záujmu žiakov o históriu slovenského národa, pochopiť vlastenecký odkaz významných dejateľov Žilinskej župy, poznávať históriu a súčasnosť na základe vlastných skúseností a zážitkov. Spoznať regionálne múzeá a galérie, podporovať žiakov v historickom bádaní, v samostatnosti, tvorivosti s využitím IKT.

Aktivity projektu:

Žiaci sa zúčastnili divadelného predstavenia 47. ročníka celonárodnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov Palárikova Raková v Kysuckom Novom Meste. V literárnej súťaži Môj rodný kraj vyjadrili svoj vzťah k histórii slovenského národa, ku krásam svojho regiónu, významným dejateľom. V súčasnosti prebieha školská súťaž v tvorbe powerpointových prezentácií – Osobnosť žilinského regiónu, ktorá im umožní prezentovať získané informácie a využiť počítačové zručnosti a originalitu. V priestoroch školy bude umiestnená výstavná informačná nástenka osobností, pri tvorbe ktorej žiaci uplatnia svoje poznatky z bádania a osobných skúseností, kreativitu.Školská súťaž v tvorbe bibliografického letáku a následná výstava prác predstaví život osobností a dielo zaujímavou formou, využije obrazové prílohy s využitím IKT. Žiaci navštívia Považskú galériu umenia v Žiline, kde sa oboznámia s výstavou kresieb, malieb a ilustrácií dvoch rodákov Žilinskej župy – František Hübel /Vincent Hložník (učiteľ a žiak). Múzeum Martina Benku v Martine sprostredkuje žiakom autentické prostredie a dielo národného umelca Martina Benku, jednej z najvýznamnejších osobností zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny, prezentujúcej život a mýtus rodnej zeme.