Žilinský samosprávny kraj opäť oceňoval

P3Na slávnostnej akadémii pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorá sa konala dňa 31. marca 2014 v aule Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove, si z rúk predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára prevzali niektorí pedagogickí zamestnanci stredných škôl a školských zariadení ocenenie za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže.

Medzi ocenenými bola aj PaedDr. Jana Daubnerová, ktorá  pracuje v školstve od roku 1982. V súčasnosti pracuje v Dopravnej akadémii Žilina ako učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov – nemecký jazyk, ruský jazyk a občianska náuka.

V minulosti pracovala nielen ako triedna učiteľka, koordinátorka drogovej prevencie, zástupkyňa riaditeľa školy, vedúca predmetovej komisie, ale aj ako výchovná poradkyňa.

Počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe dosahuje vynikajúce výsledky. Disponuje vysokou odbornou úrovňou, profesionálnymi kompetenciami, ľudskými a morálnymi kvalitami. Svoju osobnosť plne angažuje  vo vzdelávacom a výchovnom pôsobení. Vysokú odbornú úroveň využíva pri realizovaní najnovších poznatkov v oblasti výchovy, vzdelávania, rozvoja osobnosti žiakov. Profesionálne a zodpovedne pristupuje k plneniu pracovných úloh. Tvorivým spôsobom vedie žiakov, rozvíja ich myslenie, schopnosti a zručnosti. S nadšením a zanietením sa venuje aj mimoškolským aktivitám, krúžkovej činnosti, realizuje projekty.

Ku žiakom má vzťah plný pochopenia a dôvery, svojím prístupom vytvára priaznivé podmienky pre učenie, motivuje žiakov.  Utvrdzuje v nich pozitívny vzťah k životu, k práci,  rodičom, dospelým. Usmerňuje žiakov pri budovaní ich životných postojov, názorov a správneho poradia hodnôt. Je otvorená v komunikácii so žiakmi, rodičmi a kolegami. Ako výchovná poradkyňa poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie. Venuje pozornosť problémovým žiakom, sociálne znevýhodneným, spolupracuje s rodičmi. Dosahuje vynikajúce výsledky pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych problémov a potrieb žiakov.

Svoj aktívny  produktívny vek venuje  výchove mladej generácie, za čo jej patrí  poďakovanie.

P33 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAP3OLYMPUS DIGITAL CAMERA