Stretnutie výchovných poradcov

DSCF3848Viacročná organizátorka týchto stretnutí Mgr. Anna Medviďová v spolupráci s výchovnou poradkyňou pre učebné odbory Mgr. Ivanou Kubalovou privítali dňa 29.10.2013 v Dopravnej akadémii v Žiline výchovných poradcov.

Výchovní poradcovia zohrávajú rozhodujúcu a nezastupiteľnú úlohu pri poradenstve žiakov pri ich voľbe: Kam po ukončení štúdia na základnej škole?

Mgr. Medviďová privítala prítomných, oboznámila s programom a poďakovala účastníkom za prijatie pozvania.

Stretnutia sa zúčastnili riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec, Milan Hruška vedúci Strediska odbornej praxe, Ing. Peter Balát – majster odborného výcviku.

Riaditeľ školy Ing. Rudolf Michálec pomocou CD prezentácie informoval o základných údajoch školy, študijných a učebných odboroch, uplatnení absolventov na trhu práce, uplatnení žiakov na vysokých školách. Poukázal na perspektívy školy, aj na to, že expertná komisia spoločnosti INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY LTD so sídlom v Londýne navrhla managementu IES, aby bol vzdelávacej inštitúcii Dopravná akadémia v Žiline pridelený rating BBB tzn. ,,Vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia.“

Informoval o tom, že škola sa stala Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel.

Ing. Peter Balát – majster odborného výcviku informoval o projekte Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorý realizuje ŠIOV a garantom je Cech predajcov automobilov. Zdôraznil význam duálneho systému t.j. prepojenia odborného výcviku priamo na zamestnávateľov.

Vedúci Strediska odbornej praxe, Košická 2, Žilina (SOP), Milan Hruška navrhol možnosť uskutočňovať hodiny polytechnickej výchovy v dielňach SOP na Košickej ulici.

Pozval pedagógov a žiakov partnerských základných škôl na pripravovaný Deň otvorených dielní.

Počas živej a tvorivej diskusie bolo vyslovené uznanie zo strany výchovných poradkýň manažmentu školy a tiež pedagógom za vysoko profesijnú prácu.

Takáto pochvala zo strany verejnosti poteší, ale zároveň zaväzuje k lepším výsledkom.

Výchovné poradkyne si prezreli najmodernejšie učebne školy, ktoré sú vybavené elektronickými katedrami, interaktívnymi tabuľami a notebookmi. Po odovzdaní propagačných materiálov, darčekov s logom školy a spoločnom obede, mali možnosť výchovní poradcovia navštíviť priestory SOP na Košickej 2, v Žiline.

Tešíme sa na ďalšiu spoločnú spoluprácu!

DSCF3850 DSCF3855 DSCF3859 DSCF3865DSCF3873