Ekonomické vzdelávanie – finančná gramotnosť

nadácia deti

Žiaci IV.AP a IV.BP absolvovali e-learningové vzdelávanie zamerané na finančnú gramotnosť pod názvom „Poznaj svoje peniaze“ pododborným vedením Ing. Martiny Čelkovej a Ing. Miroslavy Gálffyovej.

 Projekt  vznikol z iniciatívy Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci s Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť s podporou Citibank (Slovakia) a. s.

 Impulzom na vytvorenie takéhoto projektu bola potreba venovať sa nedostatočnému finančnému vzdelávaniu na Slovensku, zvlášť v oblasti manažmentu osobných financií.

Zároveň projekt rozvíja životné zručnosti mladých ľudí, ktoré sú spojené s rozhodovaním, nezávislosťou, zodpovednosťou a dobrovoľníctvom. Projekt reaguje na meniace sa podmienky života mladých ľudí a ich životné potreby. Pomáha sprostredkovať poznanie život. Výrazne podporuje rozvoj osobnosti mladých ľudí, hlavne ich zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíja schopnosti efektívneho využívania informačno – komunikačných technológií.

Cieľom projektu je:

  • Pomôcť mladým ľuďom naučiť sa manažovať svoje financie.
  • Rozvíjať životné zručnosti mladých ľudí potrebné pre orientovanie sa vo svete

    financií.

 V súčasnosti projekt zastrešujú: Nadácia pre deti Slovenska. Nadácia Slovenskej sporiteľne a mediálni partneri azet.

 Študenti IV.AP boli za svoj aktívny prístup odmenení certifikátmi.

Ing. Martina Čelková
Ing. Miroslava Gálffyová
IV.APnadácia