Žilinský samosprávny kraj oceňoval

den-ucitelovMimoriadne učiteľské osobnosti si všíma a už siedmy rok v poradí oceňuje Žilinský samosprávy kraj za významné zásluhy v rozvoji a prezentácii školy, za tvorivú a obetavú prácu a za mimoriadny prínos na školách, no najmä za dlhoročnú pedagogickú prax. Dňa 27. marca 2013 pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdali ocenenia podpredseda ŽSK Jozef Štrba spolu s riaditeľkou odboru školstva a športu ŽSK Danou Mažgútovou v priestoroch Domu umenia Fatra v Žiline dovedna 63 pedagógom z piatich regiónov kraja. Medzi ocenenými pedagógmi bol aj pán Milan Hruška, vedúci Strediska odbornej praxe pri Dopravnej akadémii v Žiline.

Pán Milan Hruška  pracuje v školstve od  roku 1975. Počas svojej doby zamestnania vykonával rôzne pracovné pozície: inštruktor, majster odbornej výchovy, hlavný majster odbornej výchovy na  SOP ( stredisko odbornej praxe).   V roku 2009 sa stal vedúcim tohto strediska.

Ako vedúci strediska  dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v pedagogickej a manažérskej práci. Prekračuje očakávania pre štandardnú výkonnosť v kľúčových pracovných úlohách. Je zručný, tvorivý, flexibilný, otvorený, priamy, empatický, zanietený  a oddaný  svojej práci. Je vynikajúci odborník a manažér  práce, ktorý vo výchovno-vzdelávacom procese dosahuje nadštandardné výsledky v oblasti výchovy, vzdelávania, profesionálnej orientácii. Zabezpečuje dlhodobo osvetu a propagáciu odborného vzdelávania na základných školách, prezentuje školu navonok na rôznych podujatiach, ako sú Staromestské slávnosti, Deň otvorených dverí, Stredoškolák a iné.

Aktívne sa zapája do projektov zameraných na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti na  SOP. Venuje pozornosť rozvoju školy, čo dokazuje tým, že  na dopravnej akadémií (DA) zabezpečuje činnosť autoškoly, zváračskej  školy a má nemalú zásluhu na tom, že na DA dňa 01.01.2013 bolo zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel. Podporuje odborný rast zamestnancov na  stredisku odbornej praxe.

Svoj aktívny a produktívny vek venuje výchove mladej generácie a skvalitňovaniu podmienok v školstve, za čo mu ďakujeme.