Školský internát

Školský internát (ŠI) je výchovno – vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom  stredných škôl výchovno – vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania. Kapacita lôžok je 87. Stravovacie zariadenie sa nachádza v priestoroch Strednej odbornej školy dopravnej.

V dokumentoch je možné stiahnúť prihlášku do Školského internátu na rok 2019/2020, ktorú môžete vypísať a zaslať späť poštou alebo e-mailom, adresu a e-mail nájdete na stránke Strednej odbornej školy dopravnej v sekcií kontakty.

ŠI v školskom roku 2019/2020 zabezpečuje ubytovanie 87 žiakom zo Strednej odbornej školy dopravnej a ostatných stredných škôl v Žilinskom kraji.

Počet pedagogických zamestnancov ŠI – 4 vychovávateľky (1 vedúca vychovávateľka ŠI)
nočnú službu vykonáva pomocná vychovávateľka
Riaditeľka ŠI  – Ing. Mária Vítová, PhD.
Vedúca vychovávateľka ŠI – Eva Pecková
Vychovávateľky  – Bc. Anita Horníková, RNDr. Mária Baníková, Mgr. Mariana Winklerová
Pomocná vychovávateľka  – Alena Gaňová
Vrátnik  – Chasník Miroslav

Ubytovanie v dvoj a troj posteľových izbách so sociálnym zariadením a samostatným WC. K dispozícii je kuchynka (chladnička, varná kanvica, mikrovlnka).

Mesačný poplatok za ubytovanie – 23 €
Platba za ubytovanie na školskom internáte musí byť uhradená do 26.08.2019 na mesiac september. Ostatné platby je potrebné poukázať na účet školy vždy do 5. dňa v danom mesiaci (napr. za mesiac október 2019 je potrebné uhradiť platbu najneskôr do 05.10.2019).
Číslo účtu: SK 83 8180 0000 0070 0048 3737
VS: 92019 (príslušný mesiac príslušný rok – bez lomítka)
KS: 0308

K dispozícii bude jedna klubovňa vybavená farebným TV, telocvičňa v budove školy. V ŠI pracujú študenti v rôznych záujmových útvaroch: Šikulka, Medovníky, Plávanie pre zdravie, Športový krúžok.

Do pozornosti dávame Školský poriadok ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU  v sekcií dokumentov školy. 

Stručná fotogaléria nášho internátu