ŠI – Bez šikany pri športe

Medardový podvečer, 8. júna 2021 sa v areáli našej školy a školského internátu uskutočnili športové aktivity pre ubytovaných žiakov s názvom „Bez šikany pri športe.“

Táto akcia bola aspoň slabou náhradou za plánovanú májovú akciu – medziinternátny futbalový turnaj s obdobným názvom, ktorú sme z dôvodu protipandemických opatrení a nepriaznivého počasia nemohli uskutočniť.

Záujemcovia o športové vyžitie sa stretli pri futbale, volejbale a bedmintone. Žiaci športu venovali  1 – 2 hodiny svojho voľného času, za čo im patrí pochvala a poďakovanie za príkladné a zmysluplné trávenie voľného času.

Cieľom aktivity bolo netolerovať žiadne prejavy šikanovania pri športových súťažiach a ani pri tomto stretnutí nebolo potrebné žiakov upozorňovať, lebo sa správali príkladne a disciplinovane.

Na akcii, pod dozorom vychovávateliek p. Peckovej a Baníkovej, sa zúčastnilo spolu 20 žiakov, z toho 6 dievčat a 14 chlapcov ubytovaných v školskom internáte.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že aj nastávajúce popoludnia, ktoré zostávajú do konca školského roka, žiaci využijú na podobné športové aktivity.

Autori: RNDr. Mária Baníková, Eva Pecková