Imatrikulácie v ŠI

Dňa 19. novembra 2019 sa v klubovni školského internátu za prítomnosti pani riaditeľky Ing. Márie Vítovej PhD., MBA a ostatných pani vychovávateliek uskutočnili imatrikulácie žiakov prvých ročníkov.

Starší spolužiaci (Z. Píšová, N. Vlhová, M. Mierna, E. Kostelanský, J. Kmeť, R. Praženica) pod vedením pani vychovávateľky Mgr. Mariany Winklerovej si pre prvákov pripravili rôzne zábavné aktivity, do ktorých museli zapojiť všetky zmyslové orgány.  Otestované boli  aj ich pohybové a spevácke zručnosti. Na záver všetci prváci zložili sľub a obdržali imatrikulačný list, čím sa definitívne začlenili do internátneho spoločenstva.

Atmosféra celej akcie bola výborná. Bodku za ňou urobila diskotéka, na ktorej sa zabávali takmer všetci žiaci ŠI spoločne.