Spoznávaj Slovensko

V januári sa väčšina ubytovaných žiakov v školskom internáte zapojila do hravej vedomostnej súťaže Spoznávaj Slovensko.

Príprava na uvedenú aktivitu začala už pred Vianocami – v mesiacoch november a december, keď žiaci Balala, Hejčík a Juriga spolu s p. vychovávateľkou Baníkovou pripravili na veľký kartón slepú mapu Slovenska s rozmermi cca 120 x 80 cm.

V novom roku žiaci postupne vyhľadávali a zaznačovali na slepej mape zadané miesta, ktoré si vyžrebovali z veľkej čaše, pričom miesto bydliska nežrebovali. Správne vyznačovanie  sledovali vychovávateľky, ale aj samotní žiaci.

Slepá mapa sa zapĺňala postupne. V popoludňajších hodinách, po príchode zo školy, si žiaci vyžrebovali hľadané miesto, ktoré sa snažili čo najpresnejšie lokalizovať na slepej mape. Na overenie správnosti použili nielen originálnu mapu alebo internet, ale aj pomoc spolužiakov či vychovávateliek.

Postupne, počas ôsmich súťažných popoludní, žiaci do slepej mapy zaznačili nasledovné miesta: krajské mestá, 26 miest Slovenska, 27 miest trvalého bydliska žiakov (červenou farbou), 31 pohorí, 9 národných parkov, 34 hraničných priechodov, 18 riek, 23 kúpeľov, 28 hradov a zámkov, 9 vodných nádrží a aj 5 susedných štátov. Spolu to bolo 210 geografických údajov o Slovensku.

Žiaci za správne určenie hľadaného miesta získali body, ktoré sa im priebežne pripočítavali. Medzi tých, ktorí získali najviac bodov patrili žiaci: Jarotta, Jacko A., Praženica, Vlhová, Píšová.  Na poslednom stretnutí v rámci vyhodnotenia súťaže boli odmenení sladkosťou nielen žiaci s najväčším počtom bodov, ale aj všetci zúčastnení.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za aktívnu spoluprácu a dúfame, že vedomosti o našej vlasti, ktoré si takto overili, alebo  nové získali, využijú  nielen v súkromí a  pri štúdiu, ale aj v budúcom pracovnom živote.