Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Jarná 20 Žilina

V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 22.11.2018 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu polytechnická výchova pre 10 žiakov Základnej školy Jarná 20 Žilina.

Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a Strednou odbornou školou dopravnou v Žiline v zmysle uvedeného projektu. Výučba prebiehala v priestoroch dielní I. ročníka a bola zameraná na získanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venovali majstri odbornej výchovy  Ing. Martin Remiš a  Bc. Lukáš Homola. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme i naďalej pokračovať, pričom sa chceme sústrediť najmä na pilotné školy v rámci projektu RSOV.