ŠI – prednáška, beseda a dotazník o šikane

Šikanovanie,  úmyselné a opakované ubližovanie druhým, je stále aktuálny problém vyskytujúci sa hlavne medzi mládežou.

Keďže mladí ľudia ubytovaní v školskom internáte sa spolu stretávajú a trávia spolu  voľný čas, ich vzájomné vzťahy môžu ukrývať aj nežiaduce spoločenské prvky. Dospelí by sa mali maximálne snažiť o odhalenie takýchto negatívnych javov, preto vychovávateľky v školskom internáte pripravili pre ubytovaných žiakov preventívnu aktivitu k danej téme.

Celo internátnu aktivitu v oblasti spoločenskej výchovy na tému Šikanovanie sme uskutočnili počas dvoch stretnutí v mesiaci októbri. Na prvom stretnutí si ubytovaní žiaci najskôr vypočuli prednášku na danú tému od p. vychovávateľky Peckovej, následne viedli diskusiu s vychovávateľkami p. Peckovou a p. Horníkovou a na záver vyplnili anonymný dotazník. Po vyhodnotení dotazníka vychovávateľkami p. Peckovou a p. Baníkovou nasledovalo druhé stretnutie, na ktorom p. Baníková oboznámila ubytovaných žiakov s vyhodnotením dotazníka.

Dotazník vyplnilo 34 žiakov z celkového počtu 38 ubytovaných. Uzavretý dotazník obsahoval 7 otázok, na ktoré žiaci odpovedali výberom z ponúkaných dvoch až ôsmich možností.

Na základe vyplnenia dotazníkov môžeme konštatovať, že  nikto z ubytovaných žiakov nie je šikanovaný v ŠI. Väčšina opýtaných žiakov sa však už so šikanovaním stretla.  Za znepokojivú možno považovať odpoveď žiakov na otázku, koho  informovali o šikanovaní, pretože takmer polovica žiakov, ktorá sa už so šikanou stretla,  to nikomu nepovedala. Preto je veľmi dôležité motivovať žiakov, aby sa o danom probléme nebáli rozprávať predovšetkým s dospelými a s ľuďmi, ktorí majú snahu, povinnosť a kompetenciu tento negatívny spoločenský jav riešiť.