SVET ako GLOBÁLNA DEDINA

Tento mesiac sa  Mgr. Marcela Hubočanová a  Ing. Iveta Drahnová zúčastnili  odborného seminára, ktorého cieľom bolo posilniť a rozšíriť kompetencie učiteľov integrujúcich globálnu výchovu do rôznych vzdelávacích oblastí ŠVP.

Masovokomunikačné prostriedky spôsobujú, že svet sa stáva globálnou dedinou.

Globálna výchova je veľmi mladou koncepciou vyučovacieho procesu a mala by sa realizovať vo všetkých vyučovacích predmetoch. Cieľom tejto výchovy je pripraviť žiaka na život v 21. storočí. Ide o pochopenie globálnej podstaty sveta a úlohy žiaka v ňom.

ŽIAK  by sa mal naučiť myslieť systémovo (komplexne); mal by poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet; uvedomiť si globálne podmienky, rozvoj a trendy v súčasnom svete; orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi; pochopiť, že nové veci sú aj riskantné.

UČITEĽ by mal pristupovať k riešeniu problémov z globálneho, celosvetového hľadiska;

zoznamovať s rozmanitosťou a bohatstvom rôznych kultúr; rešpektovať práva druhých a dávať žiakom vieru v ich možnosti; umožniť žiakom samostatne dospieť k záverom a osobným postojom.

Na seminári sme mali možnosť vidieť veľmi zaujímavé prezentácie a teda aplikáciu poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovaných aktivitách, napr. k Svetovému dňu vody, či ku Dňu Zeme.

Globálne vychovávať môžeme iba vtedy, ak máme žiakov, ktorí sú pozitívne motivovaní a učiteľ vytvára prostredie, v ktorom mu žiaci dôverujú, majú pocit istoty a bezpečia, neboja sa vyjadriť svoje názory, spolupracujú a preberajú zodpovednosť za spoločnú prácu.

Mgr. Marcela Hubočanová, Ing. Iveta Drahnová