Odborná exkurzia

04. 05. 2017 sa žiaci z III.AU, učebný odbor lakovník, zúčastnili v rámci vyučovacej hodiny  odbornej exkurzie, ktorá bola zameraná na odpadové hospodárstvo a úpravu druhotných surovín. Navštívili A.S.A. Slovensko, spol. s r. o., Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, prevádzku  v Marčeku.

Žiaci mali možnosť vidieť dovoz separovaného odpadu a jeho následnú úpravu, hlavne lisovaním alebo zhutňovaním. Tieto úpravy sa uskutočňujú za účelom zmenšenia objemu odpadu, čo je dôležité pri jeho preprave na ďalšie spracovanie.

V prevádzke sa upravuje odpadový polystyrén, plasty, kovy, papier, drevo a iné odpady, ktoré sa stávajú následne druhotnými surovinami.