„Sériová diagnostika“ – tretíkrát v COVaP

DSCF4297COVaP zahájilo dňa 03.06.2016 už tretíkrát akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Sériová diagnostika motorových vozidiel“, ktorý bol ukončený záverečnou   prezentáciou   a   pohovorom   pred   skúšobnou   komisiou  dňa 12. 06. 2016.

Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo 5 uchádzačov, z toho 1 učiteľ odborných predmetov  zo Strednej odbornej školy technickej Prešov, 1 majster odbornej výchovy zo Strednej odbornej školy technickej Čadca, 1 majster odbornej výchovy zo Strednej odbornej školy polytechnickej Ružomberok a 2 majstri odbornej výchovy zo Spojenej odbornej školy polytechnickej Kňažia. Rozsah vzdelávacieho programu bol 20 hodín teórie – dištančne a 40 hodín praktickej prípravy – prezenčne. Obsahom vzdelávania boli tematické celky ako „Systém Blick-Code“, Systém OBD, OBD II a EOBD“, „PC program VAG-COM“, „PC program LEXIA“ a „Systém ISO 1941“. Vzdelávanie zabezpečovali odborní lektori vzdelávacieho programu s použitím diagnostických prístrojov a zariadení Strediska odbornej praxe na Košickej 2, Žilina. Po ukončení vzdelávacieho programu trojčlenná skúšobná komisia odovzdala uchádzačom osvedčenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania podpísané štatutárnym zástupcom poskytovateľa.