Ochrana osobných údajov

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľom je:

Stredná odborná škola dopravná

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 • Sídlo:             Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
 • IČO:                65117
 • Registrácia:    Štatistický úrad SR, Zriaďovacia listina č. 6216/2009/OŠ-003 zo dňa 01.11.2009
 • Email:             sekretariat@sosdza.sk
 • Tel. kontakt:    041/202 8850

 

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ určuje zodpovednú osobu: Katarína Komačková, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, e-mail: komackova@sosdza.sk, tel. kontakt: 041/2028856.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Vaše osobné údaje a údaje Vášho dieťaťa (ďalej aj ako „žiak“), ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ alebo zákonný zástupca „dotknutej osoby“ poskytli, spracúvame za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov. Právny základ a účel spracovania v zmysle § 157 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „Školský zákon“).

Doba uchovávania osobných údajov je podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších zmien a doplnení alebo do splnenia stanoveného účelu.

 

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Účely spracúvania:

 • plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo Školského zákona,
 • vedenie pedagogickej dokumentácie,
 • monitorovanie priestoru Prevádzkovateľa,
 • evidencia vstupu žiakov do objektov Prevádzkovateľa,
 • zabezpečenie školských a mimoškolských aktivít organizovaných Prevádzkovateľom,
 • plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo Zákona č. 61/2015 Z.z. (Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

Právne základy spracúvania bez súhlasu dotknutej osoby:

 • ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, vrátane predzmluvných záväzkov, ktorých je dotknutá osoba  účastníkom v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • ak je to nevyhnutné na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • ak je to nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. d) GDPR,
 • ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • monitorované priestory sú označené informáciou o monitorovaní (pictogramy, informačné tabule, nálepka informujúca o účele spracúvania), Stredná odborná škola dopravná potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú  spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

Právne základy spracúvania so súhlasom dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba alebo zákonný zástupca dotknutej osoby vyjadril súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Doba uchovávania:

 • podľa zákona uvedeného v právnom základe a
 • v prípade kamerových záznamov max. 14 kalendárnych dní.

Príjemcovia:

 • iné subjekty, ak existuje na takéto poskytnutie osobných údajov právny základ, napríklad v prípade plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa a ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa (napr. orgány činné v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch, služby kriminálnej, justičnej a finančnej polície PZ, orgány verejnej moci a verejnej správy, prokuratúra, príslušné orgány dohľadu a pod.).

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie takejto zmluvy.

 

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk). Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach, resp. kontaktujte zodpovednú osobu.

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf