Ochrana osobných údajov

Informácie pre zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka (ďalej len „dotknutá osoba“) pre získanie osobných údajov podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov                   (ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, IČO 00651117, kontakt sekretariat@sosdza.sk, 041/5253614
Zodpovedná osoba: Juraj Remenec
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Rosinká cesta 2, remenec@sosdza.sk, 041/2028856

Právny základ a účel spracovania osobných údajov: § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení pre účely centrálneho registra, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva SR.

Okrem právneho základu spracovania osobných údajov sa osobné údaje spracovávajú na základe súhlasu dotknutej osoby a v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie konkrétne stanoveného účelu. 

Doba spracovávania osobných údajov je v súlade s § 157 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení alebo do splnenia stanoveného účelu.

Doba uchovávania osobných údajov: podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších zmien a doplnení alebo do splnenia stanoveného účelu.

Ďalšie dôležité a povinné informácie: Žiak/zákonný zástupca žiaka má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom dotknutej osoby, má právo na opravu osobných údajov, po uplynutí zákonnej lehoty na uchovávanie osobných údajov alebo, ak bol daný súhlas, po splnení účelu, na ktorý bol daný, právo na vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, má právo namietať spracúvanie osobných údajov a má právo na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.         

Podrobnejšie informácie o dôležitých ustanoveniach zákona:
Zásada obmedzenia účelu podľa §7 zákona a minimalizácie osobných údajov podľa § 8 zákona

Zásadou obmedzenia účelu sa rozumie získavanie osobných údajov len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Pôvodne zadaný rozsah spracovávaných osobných údajov nie je možné po vyslovení súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutou osobou dodatočne meniť.

V prípadoch, kedy sa osobné údaje nezískavajú od dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú neoprávnene spracovávané alebo že došlo  k zneužitiu jej osobných údajov, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“).

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona obsahovať:

 1. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 2. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 3. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 4. dôkazy na podporu svojich tvrdení uvedených v návrhu,
 5. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy zákona alebo osobitného predpisu (myslí sa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Úrad rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov, o čom informuje účastníka konania.

Právo na:

 • prístup k osobným údajom podľa § 21 zákona,
 • opravu osobných údajov podľa § 22 zákona,
 • výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 zákona

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a  informácie o

 1. účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. kontaktných údajoch úradu,
 7. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 8. zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

Každá dotknutá osoba by preto má právo vedieť a byť informovaná najmä o účeloch spracúvania údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov a o dobe, počas ktorej sa budú údaje spracúvať, ako aj o príjemcoch osobných údajov atď. Na dodržanie tohto práva je dostatočné, aby mala dotknutá osoba k dispozícii úplné zhrnutie uvedených údajov v zrozumiteľnej forme, to znamená vo forme, ktorá umožňuje, aby bola dotknutá osoba informovaná o uvedených údajoch, aby si mohla uplatniť práva, ktoré jej tento zákon priznáva.

Príslušný orgán môže úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k osobným údajom, a to v potrebnom rozsahu a na tak dlhú dobu, ako je v demokratickej spoločnosti nevyhnutné a primerané, aby sa zabránilo mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo konania, aby sa zabránilo ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania, aby sa tak ochránila verejná bezpečnosť alebo národná bezpečnosť, alebo aby sa ochránili práva a slobody iných. Príslušný orgán by mal prostredníctvom konkrétneho a individuálneho preskúmania každého prípadu posúdiť, či by sa právo na prístup malo čiastočne alebo úplne obmedziť.

Akékoľvek obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe v zásade oznámené písomne a malo by zahŕňať skutkové alebo právne dôvody, na ktorých je toto rozhodnutie založené.

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na ich vymazanie, ak je spracúvanie takýchto údajov v rozpore so zákonom.

Fyzická osoba má právo na obmedzenie spracúvania, ak napadne správnosť osobných údajov a nemožno určiť ich správnosť či nesprávnosť, alebo keď je potrebné osobné údaje uchovať na účely dokazovania. Namiesto vymazania osobných údajov by sa spracúvanie malo obmedziť najmä vtedy, keď sa v osobitnom prípade možno odôvodnene domnievať, že vymazanie by mohlo ovplyvniť oprávnené záujmy dotknutej osoby. V takomto prípade by sa obmedzené údaje mali spracúvať len na účely, ktoré zabránili ich vymazaniu. Metódy na obmedzenie spracúvania osobných údajov by okrem iného mohli zahŕňať presunutie vybraných údajov do iného systému spracúvania, napríklad na účely archivácie, alebo zamedzenie prístupu k nim. V automatizovaných informačných systémoch by sa obmedzenie spracúvania malo v zásade zabezpečiť technickými prostriedkami. Skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené, by sa v systéme mala vyznačiť tak, aby bolo jednoznačné, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené. Takáto oprava alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania by sa mali oznámiť príjemcom, ktorým sa údaje poskytli, a príslušným orgánom, od ktorých nesprávne údaje pochádzajú. Príslušné orgány by takisto mali upustiť od ďalšieho šírenia takýchto údajov.