Darujte nám percentá zo zaplatenej dane alebo nás podporte dobrovoľným finančným príspevkom
(Ďakujeme)

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2019 (do 1. apríla 2019 – pre tento rok)

a) podávajú daňové priznania fyzické osoby – zamestnanci prostredníctvom svojich zamestnávateľov na základe Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

b) podávajú daňové priznania fyzické osoby – podnikatelia (ak využijú riadny termín na podanie daňového priznania). VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je súčasťou tlačiva DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY typ B (12. strana).

c) podávajú daňové priznania právnické osoby (ak využijú riadny termín na podanie daňového priznania). VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je súčasťou tlačiva DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY (12. strana).

  • do 30. apríla 2019

fyzické osoby – zamestnanci môžu poukázať podiel zaplatenej dane.

Administratívny postup pre fyzické osoby – zamestnancov:

1. Zamestnanec v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, označí bod VII. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona, na základe ktorej mu zamestnávateľ vystaví POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Zamestnanec vypíše VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobyPOTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti odovzdá zamestnanec občianskemu združeniu alebo finančnej správe (daňovému úradu)

  • do 30. júna 2019 (do 1. júla 2019 – pre tento rok)

a) podávajú daňové priznania fyzické osoby – podnikatelia (ak využijú predĺžený termín na podanie daňového priznania). VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je súčasťou tlačiva DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY typ B (12. strana).

b) podávajú daňové priznania právnické osoby (ak využijú predĺžený termín na podanie daňového priznania). VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je súčasťou tlačiva DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY (12. strana).

Dobrovoľný finančný príspevok pre občianske združenie je možné darovať prostredníctvom
DAROVACEJ ZMLUVY.


Občianske združenie

Názov:                         Občianske združenie Prekonať bariéru – škola pre Európu
Sídlo:                           Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
IČO:                              37 911 791
Registračné číslo:      VVS/1-900/90-24920
Bankové spojenie:     Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:                           SK53 8330 0000 0025 0133 8236
BIC:                              FIOZSKBAXXX