Erasmus+

Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v Olomouci v školskom roku 2019/2020 v rámci programu  ERASMUS+ – pre I. turnus

Vo výberovom konaní na rok 2019 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, KA 102 Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant na realizáciu projektu.

Názov projektu: „Študent dopravy v praxi“

Aktivita Krátkodobé mobility žiakov OVP v Českej republike sa uskutoční  

v 4 turnusoch, každý turnus absolvuje 10 študentov, spolu 40 študentov.

Cieľom projektu je skvalitniť teoretickú a odbornú prípravu žiakov a uľahčiť im orientáciu na európskom trhu práce, rozvíjať praktické odborné zručnosti na medzinárodnej úrovni v oblasti cestnej dopravy a vytvorenie dlhodobej spolupráce v oblasti praktického vzdelávania.

SOŠ dopravná Žilina vyhlasuje pre projekt  „Študent dopravy v praxi“

výberové konanie

pre študentov 3. ročníka študijného odboru  3767 M DOPRAVNÁ AKADÉMIA a študijného odboru  3760 M PREVÁDZKA A EKONOMIKA DOPRAVY. Odborná stáž bude prebiehať od 14. 03. – 28. 03. 2020 v meste Olomouc. Študenti budú vykonávať odbornú stáž v dopravných podnikoch  OL TRANS CZ, s.r.o., Olomouc, CSAD

LOGISTIK Ostrava a. s.- prevádzka Olomouc, FEE Transport, s. r. o., OLOMOUC,  Dopravní podnik mesta Olomouce, a. s.

Počet účastníkov pre I. turnus: 10 študentov

Termín podania prihlášky: do 10. 01. 2020

Kritériá výberu:

  • Prospech žiaka
  • Dochádzka a správanie žiaka
  • Zapájanie do mimoškolskej činnosti

Vyplnenú prihlášku pošlite e-mailom na mailovú adresu: kostolna@sosdza.sk.

Predpokladaný termín  uskutočnenia osobného pohovoru pre prihlásených záujemcov o odbornú stáž bude dodatočne upresnený.

Súbory k stiahnutiu: