Voľné pracovné miesto: PREVÁDZKOVÁ ÚČTOVNÍČKA

Riaditeľka Strednej odbornej školy dopravnej, Rosinská 3126/2, 010 08 Žilina prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: PREVÁDZKOVÁ ÚČTOVNÍČKA

Predpokladaný termín nástupu: od 01.03.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 10.02.2023

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce:  zamestnanec overuje a zodpovedá za správnosť účtovných dokladov v oblasti účtovníctva, vyhotovuje objednávky a kontrolné listy k dodávateľským faktúram, spracováva cestovné príkazy zamestnancov, zodpovedá za správne účtovanú evidenciu majetku organizácie, zúčtováva mesačné odpisy majetku do nákladov, vedie pokladničnú knihu, nakladá s finančnými prostriedkami podľa platných predpisov, vykonáva inventarizáciu, vyraďovanie a zoraďovanie majetku, plní operatívne úlohy podľa požiadavky zamestnávateľa v súlade s pracovnou náplňou.

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie: úplné stredné vzdelanie

Schopnosti a zručnosti: počítačová zručnosť, podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, účtovanie cestovných náhrad, fakturácia, orientácia v legislatíve.

Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci, chuť sa vzdelávať.

Mzdové podmienky: minimálny mzdový nárok podľa zákona 553/2003 Z. z. – základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platová trieda 5.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, v ktorom bude uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, zasielajte na  adresu: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, 010 08 Žilina alebo na  emailovú adresu: sekretariat@sosdza.sk do 31.01.2023, tel. kontakt: +421918661459.

Osobné údaje uchádzačov sú spracúvané na základe zákona v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje uchádzačov budú po ukončení výberového konania zlikvidované. Všetky informácie k ochrane osobných údajov nájdete na internetovej stránke školy www.sosdza.sk.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon povolania.