Voľná pozícia: Učiteľ/ka s aprobáciou SJL/NBV

 • Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina
 • Termín nástupu do práce: 01. 09. 2022
 • Rozsah úväzku: 100%
 • Počet obsadzovaných miest: 1
 • Termín podávania životopisov a žiadostí do 20. 07. 2022
 • Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31. 07. 2022
 • Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu zastupovania počas materskej dovolenky

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2022 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na slovenský jazyk a literatúru – náboženstvo.

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov

Iné požiadavky:

 • Bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. – preukazovaná pri výberovom konaní čestným prehlásením uchádzača     
 • Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Pedagogická spôsobilosť

Informácie pre uchádzača:

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon povolania.

Mzdové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pracovná náplň:

Vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu, plánovanie a projektovanie vyučovania, tvorba školských vzdelávacích programov, realizovanie vyučovania predmetov slovenský jazyk a literatúra a náboženstvo, hodnotenie priebehu učenia sa žiakov a výsledkov žiakov, vykonávanie dozoru nad žiakmi a iné činnosti podľa pokynov zamestnávateľa.

Potrebné materiály môžete zasielať e-mailom na adresu sekretariat@sosdza.sk