Voľná pozícia: PEDAGOGICKÝ ASISTENT

Názov pracovnej pozície: PEDAGOGICKÝ ASISTENT
Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina
Termín nástupu do práce:   predpokladaný termín je od 01.04.2020
Rozsah úväzku: 100%
Počet obsadzovaných miest: 2
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 09.03.2020

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Vzdelanie: 

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/1/20200115_5225468-2.pdf

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis                    
  • Kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
  • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov

Iné požiadavky:

  • Bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. – preukazovaná pri výberovom konaní čestným prehlásením uchádzača          
  • Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • Ovládanie štátneho jazyka

Mzdové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ bude prijímať do pracovného pomeru uchádzačov na nasledovné pozície: pedagogický asistent a školský pedagogický psychológ.

Pracovný pomer bude na dobu určitú max do 31.08.2022, po dobu trvania projektu.